حکومت افغانستان، نیروهای امنیتی افغان و نیروهای حامی بین المللی باید مطمئن شوند که رفتار خودشان در متابعت از قانون بین المللی بشردوستانه و همچنین رویه های خوب در باره حفاظت از غیرنظامیان و کاهش آسیب به آنها قرار دارد. در بیشتر از یک دهه گذشته، ائتلف بزرگی از بازیگران ملی و بین المللی برای حفاظت از غیرنظامیان با بازیگران مسلح در افغانستان دادخواهی کرده است. برای مثال، کمیته بین المللی صلیب سرخ با مسایل بازداشت شدگان، کمک های طبی و گفت و گو با بازیگران مسلح در مورد انجام عملیات های خصمانه سرو کار دارد. واحد حقوق بشر یوناما در باره تلفات ملکی تحقیق و گزارش می کند و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و سایر سازمان بین المللی بر تخطی ها از حقوق بشر نظارت می کنند و در باره آن ها گزارش می دهند